הסכם גירושין

כידוע, ההליכים המשפטיים בכל הנוגע להליכי גירושין הם כואבים, ארוכים וגורמים לשני הצדדים לטרחה והוצאות רבות. ובעיקר, ברוב המקרים, אינם מביאים לסיום סופי ומוחלט של כלל המחלוקות בין הצדדים.

לפיכך, בשנים האחרונות יותר ויותר מתגרשים בוחרים להביא את סכסוכי הגירושין לכדי סיום באמצעות הסכם אשר נקרא – הסכם גירושין.

בכוחו של הסכם זה כדי להביא לסיום הליך הגירושין באופן סופי ומוחלט. שכן, הוא קובע הסדרים ומנגנונים בכל דבר הקשור בהליך הגירושין. ולרבות: חלוקת רכוש, חשבונות בנק, זכויות פנסיוניות ופוליסות ביטוח, מזונות, משמורת (הסדרי ראיה או זמני שהות) וכן כולל בתוכו הסדרים ליישוב מחלוקות עתידיות, ככל שייווצרו לאורך השנים.

מה כולל הסכם גירושין

הסכם גירושין כולל בתוכו את כל הסוגיות הנדרשות כדי להביא לסיום מוחלט וסופי של המחלוקות בין בני הזוג המתגרשים.

חלוקת רכוש: ההסכם מבטא את חלוקת הרכוש בין המתגרשים, למשל, מה ייעשה בבית המשותף, כיצד יופרדו חשבונות הבנק, פוליסות הביטוח, זכויות פנסיוניות של הצדדים, ענייני כתובה ועוד.

משמורת: ככל שיש לבני הזוג המתגרשים ילדים קטינים, הרי שהסכם זה קובע את כללי המשמורת. בכוחו לקבוע כללים ברורים לכל יום מימות השנה וכן לקבוע כללים בדבר ימי הולדת, חגים ותקופת חופשים. כך, שכל אחד מבני הזוג המתגרשים ובעיקר הילדים הקטינים, יידעו באופן עקרוני, עד לגיל 18 שנים, כיצד מתחלקים זמני השהות בין ההורים המתגרשים.

מזונות: ההסכם קובע את חלוקת מזונות הילדים בין הוריהם ולרבות גובה תשלום דמי המזונות, מנגנון לעדכון דמי המזונות, מועדי תשלום וכיו’. במקרים מסוימים יש צורך להתייחס למזונות אישה, עניין זה גם יכול שיוסדר בהסכם הגירושין.

סידור גט: מאחר ובמדינת ישראל, סידור גט מחייב כל אחד ואחת מאיתנו לפנות לבית הדין הדתי הרלבנטי אליו בהתאם לדין האישי החל, הרי שישנה חשיבות לעריכת הסכם גירושין שיאפשר לבית הדין הדתי המתאים לאשר את סידור הגט ומתן גושפנקה חוקית לגירושין עצמם. לכן, הסכם הגירושין מכיל גם הסדר בעניין זה.

אישור הסכם גירושין ותוקפו 

על אף היותו של הסכם גירושין חוזה לכל דבר ועניין. הרי שעל מנת שיקבל חוזה זה תוקף משפטי מחייב, עליו להיות מאושר על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת במדינת ישראל. בין אם זה בבית המשפט לענייני משפחה ולחילופין בית הדין הדתי החל על הצדדים. למען הסדר הטוב, יוער כי סידור הגט עצמו חייב להתבצע בבית הדין הדתי.

באשר לתוקפו של הסכם זה, ייאמר כי מרגע אישורו הרי שהוא במעמד של פסק דין לכל דבר ועניין. כך פסק בית המשפט העליון: “הסכם גירושין, אשר אושר על-ידי בית-משפט, דינו כדין כל הסכם, אשר הערכאה השיפוטית נתנה לו תוקף של פסק-דין. יש לקיים את הוראותיו, הן לאור המרכיב החוזי, המהווה חלק ממנו, והן לאור החיוב, הנובע מכך שלהסכם ניתן תוקף של פסק-דין” (ע”א 51/81 גרשון בראור נ’ חיים בראור, לה (4) 231 (1981)).

לכן, היה ומי מהצדדים אינו עומד בהוראות הסכם הגירושין, הרי שניתן לנקוט כנגדו צעדים לאכיפת ההסכם ולרבות ניהול הליכי הוצאה לפועל במידת הצורך.

ביטול או שינוי הסכם גירושין 

שעה שהסכם הגירושין הינו בעל תוקף של פסק דין. הרי שהכלל הוא כי לא ניתן להביא לביטולו אלא במקרים נדירים. בית המשפט העליון כבר פסק בעניין זה כי: “פסק-דין, שניתן בהסכמה, אין לפתחו אלא במקרים נדירים, וזאת בשל אופיו ההסכמי. ודאי שניתן לפתחו, אם הצדדים השאירו פתח לכך, במפורש או במשתמע (ע”א 442/83 משה קם נ’ דבורה קם, לח (1) 767 (1984)).

לאור זאת, על מנת להביא לשינוי או ביטול הסכם גירושין יש לבחון אחת משתי חלופות כפי שהותוו בפסיקת בתי המשפט:

  • הסכמת הצדדים: ניתן לשנות את הסכם הגירושין אם שני הצדדים נותנים הסכמתם לכך.
  • העדר הסכמה בין הצדדים:
    • הוכחת טענות מרמה, עושק וכפיה: מאחר שהסכם הגירושין מבטא הסכמות של הצדדים, הרי שדיני החוזים חלים עליו. שעה שכך, ככל שיוכח בפני הערכאה המשפטית המוסמכת, כי ההסכם נכרת תחת השפעה בלתי הוגנת כגון עושק, מרמה או כפיה, הרי שקיימת אפשרות משמעותית להביא לביטול ההסכם.
    • שינוי נסיבות מהותי: מאחר שהסכם הגירושין עוסק גם במזונות ובמשמורת קטינים. בתי המשפט קבעו כי היה ויוכח שינוי נסיבות מהותי כזה אשר יהפוך את ההסכם לבלתי צודק, ניתן יהיה להביא לשינויו.

לסיכום נאמר: הכלל בכל הנוגע להסכמי הגירושין הינו כי הסכמים יש לכבד. זאת נקודת המוצא של בתי המשפט. לכן, שינויו או ביטולו מצריך הסכמת הצדדים, הוכחת פגמים בעצם כריתתו או שינוי נסיבות מהותי.

סיכום:

הסכם גירושין משמש פתרון אלטרנטיבי לניהול הליך גירושין בערכאות השיפוטיות. בכוחו, לצמצם ואף לנטרל את כל המחלוקות ובעיקר את הכאב הרגשי והמשבר הנפשי אשר נלווים לגירושין עצמם.

תחת הסכם הגירושין ניתן לכלול הסכמות בדבר חלוקת רכוש, הפרדת חשבונות בנק, פוליסות ביטוח ופנסיה, משמורת ילדים (הסדרי הראיה או זמני שהות), מזונות ועוד כללים הסכמיים העוסקים בסוגיות הכי רגישות וכואבות שיש לכל אחד ואחת מאיתנו.

בדיוק לאור כך חשוב לערוך הסכם גירושין באמצעות עורכי דין המתמחים בהפגת המתחים, ניסוח הסכם מקצועי ומיטבי, כזה אשר יענה על כל המחלוקות העתידיות, הצפויות ובעיקר שאינן