מזונות אישה ומזונות ילדים

מזונות הילדים

הדין קובע כי על ההורים לדאוג להוצאות וצרכי ילדיהם הקטינים. יחד עם זאת, בכל הנוגע להורים אשר חיים בנפרד, הכלל המנחה הוא כי על ההורה שאינו משמורן, לשאת בהוצאות צרכי הילדים ולשלם מזונות להורה המשמורן. כלומר מי שאינו מגדל את הילדים, נדרש לשלם מזונות להורה שאחראי על גידול הילדים בפועל.

מי זכאי לדמי המזונות

על אף שבפועל, דמי המזונות מועברים בין ההורים עצמם. מי שזכאי לדמי המזונות הם הילדים עצמם. יתרה מכך, החוק וההלכה הפסוקה מורים כי ההורים אינם יכולים להחליט כראות עיניהם בנוגע לגובה דמי המזונות. כך למשל, אין רשאי הורה אחד לוותר על דמי המזונות בהסכם גירושין או כל הסכם אחר. שכן, הזכות למזונות אינה שלו, אלא של ילדיו.

בהקשר זה ראו הוראות סעיף 12(א) בחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-1959: “הסכם בדבר מזונות של קטין וויתור על מזונות כאלה אינו קושר את הקטין, כל עוד לא אושר על ידי בית המשפט“. כן ראו עמדת בית המשפט העליון לפיה: “הלכה מושרשת של בית-משפט זה היא, שהסכם שהורים עושים ביניהם בנוגע לעניני ילדם מחייב את ההורים בלבד ולא את הילד” (ע”א 404/70 אליהו עברון נ’ חיים עברון, פ”ד כה(1) 373 (1971)).

ממה מורכבים דמי המזונות

בבוא בית המשפט לבחון את גובה דמי המזונות והוצאות מדור הרי שהוא בוחן את ההוצאות הנדרשות לצרכי הילדים בפועל תוך השוואה לקריטריונים שונים באוכלוסייה. בין היתר, דמי המזונות אמורים לשקף הוצאות מזון, ביגוד, חינוך, צרכים רפואיים, גן ילדים, אחזקת מקום מגורים והוצאות נלוות סבירות. כמו כן קיימים הוצאות אשר אינן יחשבו ברגיל כמזונות והם בד”כ הוצאות שאינן הכרחיות כגון: טיולים, חוגי העשרה נוספים וכיו’.

באופן עקרוני דמי המזונות לכל ילד נעים בין 1,250 ₪ – 1,400 ₪. יחד עם זאת, במקרים בהם קיימים מספר ילדים הרי שייתכן כי דמי המזונות כפי שייפסקו יעמדו על סכום נמוך יותר. ככלל אין לאף הורה פטור מחובת תשלום המזונות ואולם במקרים חריגים ביותר ומצומצם, נפסקו לאורך השנים דמי מזונות נמוכים משמעותית מהשיעור לעיל וזאת שעה שהוכחו נסיבות קיצוניות המצדיקות זאת. ורק לאחר שבית המשפט שוכנע כי אין באפשרות אותו אדם לשלם את דמי המזונות תוך שהוא שוקל את פוטנציאל ההשתכרות ולא רק את ההשתכרות בפועל.

מה קורה כאשר זמני השהות ושכר ההורים זהים

לאורך השנים עלו טענות רבות כי דמי המזונות כפי שנפסקו אינם משקפים את ההוצאות בפועל שעה שבמקרים לא מועטים, הילדים שוהים בזמני שהות כמעט שווים בין שני ההורים, דבר הגורם עוול להורה אשר משלם דמי מזונות וגם נושא בהוצאות הילדים בזמנים שהם אצלו.

במסגרת בע”מ 919/15 פלוני נ’ פלונית (ניתן ביום 19.7.2017) פסק בית המשפט העליון, כי קיים קשר בין זמני השהות לבין דמי המזונות. בהתאם לפסק דין זה והפסיקות שבאו לאחריו, בכל הנוגע לקטינים בגילאי 6 – 15 ואשר המשפט העברי חל עליהם, הרי שאם המשמורת בין ההורים היא שוויונית ואין פערים בשכר ההורים, אזי חיוב המזונות יוטל על שניהם באופן שוויוני.

דמי מזונות כאשר לא חל דין אישי

במקרים בהם לא חל הדין האישי של ההורים על הילדים הרי שיש לפנות להסדר הקבוע בחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-1959 ואשר קובע כי החובה במזונות היא שווה בין ההורים וביחס להכנסותיהם וזאת ללא כל התחשבות בעובדה בידי מי מוחזק קטין (ראו סעיף 3א לחוק זה).

מזונות אישה

מלבד מזונות הילדים, הרי שבמקרים מסוימים זכאית האישה גם למזונותיה היא. על פי המשפט העברי, בעת הנישואין חובה על הגבר למסור בידי האישה כתובה. במסגרתה, הבעל נוטל על עצמו את החובה לדאוג לצרכי האישה ובכלל זאת: “שארה, כסותה ועונתה”. שארה וכסותה אלו מזונות וביגוד ואילו עונתה זו החובה ליחסי אישות.

בכל הנוגע למזונות אישה, חלים כללים שונים מאלו החלים במזונות ילדים. ובכלל זאת, אין סכום מינימום או חישוב בעניין צרכים הכרחיים. הכלל בעניין זה הוא כי “עולה עימו ולא יורדת” כלומר, על הבעל לדאוג לאישה לאותה רמת מחייה כפי שהייתה מורגלת אליה בימי החיים המשותפים.

מעבר לחיוב על פי הדין העברי, שהרי שהחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-1959 נותן תוקף חקיקתי לחובה זו וראו סעיף 2(א) לפיו: אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה“.

סיכום:

היה והנכם נמצאים בהליך גירושין חשוב כי תינתנו את הדעת לזכויות וחובות המזונות. אנו במשרד עורכי דין מלי טייב בקיאים ומנוסים בתחום המזונות. בין אם מזונות הילדים ובין אם מזונות אישה. על כן, אנו מזמינים אתכם להיעזר בשירותינו בהקדם האפשרי.