הפטר חובות

הפטר חובות - המסלול לעתיד כלכלי נקי מחובות

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מלאים להליך הפטר חובות, ולאורך שנות פועלנו נחלנו הצלחות רבות בתחום.
זהו הליך משפטי מורכב, הדורש בקיאות בהיבטים הליגאליים השונים הכרוכים בהובלתו.

הליך הפטר מחובות הינו מסלול משפטי הפועל למחיקה מלאה של כלל חובותיו של חייב, למעט חובות שאינם ברי הפטר, כאשר בקבלתו נסללת דרך חדשה לחיים משוללת חובות, הגבלות ועיקולים. הגשת בקשה להליך הפטר מחובות מותנית בתנאי סף אשר הוגדרו בחוק, וניתנת אך ורק לחייבים אשר הוכרזו בהוצאה לפועל כ’חייבים מוגבלים באמצעים’.
ההליך כולו מתבצע לפי קביעותיו של רשם ההוצאה לפועל, והוא משמש כגורם השופט בתהליך.

אנו, בחברת עורכי דין מלי טייב, נעניק לכם ליווי משפטי אישי ורגיש לאורך כל הדרך עד קבלת ההפטר, ונספק לכם הדרכה פיננסית אשר תנהיג אתכם אל עתיד כלכלי בריא ונקי מחובות.

מהו הפטר חלוט?

קבלת אישור להפטר חלוט או בכינויו, הפטר מלא, פוטרת אדם הפושט רגל מלשלם את כלל חובותיו, ומעניקה לו כרטיס יציאה לדרך חיים חדשה, נקייה מחובות.

חוק הפטר החדש – תנאים ליישומו

חוק הפטר החדש נקבע כהוראת שעה למשך תקופה של 3 שנים, כאשר בסיסו עומד הרצון לאפשר הבראה כלכלית עבור חייבים אשר הוכרזו כ’מוגבלים באמצעים’.
ישנם מספר תנאים שבהם יש לעמוד בכדי לקבל זכאות לפנות למסלול זה, והם:

  1. החייב מוגדר כ’מוגבל באמצעים’ למשך תקופה של 4 שנים לפחות
  2. גובה החוב אינו עולה על סכום של 800,00 ₪
  3. החייב שילם את תשלומי צו החיוב באופן מסודר ועקבי במשך 3 השנים האחרונות
  4. לא קיים הליך פשיטת רגל פעיל כנגד החייב
  5. אין ברשותו של החייב נכסים בעלי ערך שאפשר לעקל, לממש או למכור

הפטר מחובות – שלבי התהליך

שלב 1: הגשת בקשה להפטר חובות בלשכת ההוצאה לפועל

קיימות 6 לשכות הוצאה לפועל אשר מפעילות את מסלול ההפטר החדש. הגשת הבקשה תתבצע אך ורק ללשכה המתאימה אשר מנהלת הליך הפטר, וזו תיקבע על פי מקום מגורי החייב.

שלב 2: מתן הודעה לנושים על הבקשה להפטר, ופרסומה ברשומות

לנושים תימסר הודעה אישית על פתיחת תיק ההפטר, בנוסף לפרסומה ברשומות ובעיתון יומי.

שלב 3: הגשת התנגדות מצד הנושים

בזמן זה, מתאפשר לנושים להתנגד למתן הפטר החובות, והללו זכאים להגיש את התנגדותם לרשם ההוצאה לפועל במסגרת תקופה של תיארך על 3 חודשים, מיום קבלת ההודעה על פתיחת התיק. בנוסף, שמורה לנושים הזכות להגיש בקשה להאריך את מסגרת הזמן בה הם יוכלו להתנגד להפטר.

שלב 4: דיון בפני הגורם השופט של הליך הפטר

מטרת הדיון תשתנה בהתאם לתגובתם של הנושים. במידה והללו העבירו את התנגדותם, הדיון יתקיים בנוכחותם, ויביא בחשבון את הצד שלהם בהחלטת רשם ההוצאה לפועל לגבי התיק. במקרה בו הנושים לא הביעו התנגדות, הדיון יתקיים בפני רשם ההוצאה לפועל ויתמקד ביכולתו הכלכלית של החייב, לקביעה בתיק ההפטר.

שלב 5: קביעה סופית לתיק ההפטר

בתום הליכי הדיון, ייקבע האם ניתן אישור להפטר. קביעה זו הינה בידי רשם ההוצאה לפועל, ותימסר בסיום הדיון או לאחריו, באמצעות הודעה שתישלח בדואר.